Löwenthal Skandevall Försäkring AB


Etik

God försäkringsförmedlingssed

Som försäkringsförmedlare ska bolaget och dess anställda alltid agera i enlighet med lagen om försäkringsförmedling, och därmed enligt god försäkringsförmedlingssed, samt därtill kompletterande regelverk såsom föreskrifter och allmänna råd. Vidare ska Bolaget och dess anställda alltid följa Svenska försäkringsförmedlares förenings stadgar i vilka etiska regler utgör en viktig beståndsdel.

Som försäkringsförmedlare får bolaget och dess anställda endast verka i enlighet med de tillstånd som beviljats av Finansinspektionen samt registrerats hos Bolagsverket. Bolaget och dess anställda ska företräda uppdragsgivarens intressen. Vid eventuell intressekonflikt ska kundens intressen prioriteras. Bolaget och dess anställda får aldrig göra obehöriga röjanden om kunders förhållanden som Bolaget och dess anställda fått kännedom om.

Bolaget och dess anställda informerar kunder och dokumenterar kundärenden enligt gällande lagar och föreskrifter. I samband med ett kundärende lämnas information om vem som är klagomålsansvarig så att kund vet till vem ett eventuellt missnöje med förmedlingen ska meddelas. Bolaget och dess anställda ska alltid behandla alla kundärenden med största möjliga skicklighet, omsorg och utan dröjsmål.

Bolaget och dess anställda får inte ta emot gåvor i strid med gällande regelverk för mutor, vare sig gåvorna kommer från uppdragsgivare, försäkringsbolag, fondbolag eller andra. Bolagets anställda får inte utanför anställningen ta uppdrag som kan skada allmänhetens förtroende för verksamheten.

Bolaget ska vid ändringar av verksamheten, regelverk m.m. revidera och anpassa dessa riktlinjer så att dessa förblir relevanta för verksamheten. Styrelsen ansvarar för att alla anställda informerats om innehållet i dessa riktlinjer. Vid osäkerhet om handlande är i enlighet med verksamhetens fasställda etiska riktlinjer ska anställd vända sig till närmsta chef. Om överordnad saknas kan Sfm kontaktas för vägledning.

Dessa riktlinjer är fastställda av styrelsen den 7 januari 2007.

Integritetspolicy (GDPR)