Löwenthal Skandevall Försäkring AB


Villkor

Fullmakt & avtal

Vårt arbete kräver kommunikation med försäkringsbolagen, t.ex. för att kunna ta in offerter, för att ta in villkor och kunna göra villkorsjämförelser, osv.

Försäkringsbolagen kräver att vi presenterar en fullmakt, som tydliggör att vi har ensamrätt att företräda ditt företag under uppdragstiden. Fullmakten ger oss också möjligheten att för vår uppdragsgivares räkning, teckna, säga upp och ändra försäkringar. Men det är du som fattar besluten och vi som ser till att de blir verkställda!

Med varje uppdragsgivare skriver vi således ett särskilt upprättat avtal. Detta kompletteras med för var tid gällande allmänna villkor.

Allmänna villkor 2020
  1. Löwenthal Skandevall Försäkring AB (LSFAB) innehar tillstånd att bedriva försäkringsförmedling för skadeförsäkring och står under tillsyn av Finansinspektionen. LSFAB är vidare registrerat som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Kontaktuppgifter till Finansinspektionen är www.fi.se alternativt Box 7821, 103 97 Stockholm. Anställda är för närvarande Morgan Löwenthal och Aron Skandevall.
  2. LSFAB är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm) och följer Sfms etiska riktlinjer.
  3. LSFAB bygger alltid sin rådgivning på en oberoende analys.
  4. Adress till LSFAB är: Storgatan 82 B, nr 2405, 352 46 Växjö.
  5. Reklamation av tjänsterna görs till klagomålsansvarig: Morgan Löwenthal, Storgatan 82 B, nr 2405, 352 46 Växjö, Tel 0470 – 74 95 90 eller morgan@lsfab.se.
  6. För uppdragets fullgörande lämnar Kunden en fullmakt till LSFAB. Denna fullmakt kan återkallas av respektive part. En återkallelse av fullmakt anses även vara en uppsägning av uppdragsavtalet.
  7. Om Kunden återkallar fullmakten innan LSFAB har hunnit förmedla försäkring äger LSFAB rätt till skälig ersättning för utfört arbete.